Unser Logo - der zugedröhnte Wetterfrosch

Nhóm nói vế Thối thiết cŭa càc bạn

Felix-Klein-Gymnasium,
Göttingen, 150 m ü. NN

sdf

FrançaisEnglishEspagñole한국말日本語русский язык
Unser Logo - der zugedröhnte Wetterfrosch
         

Khác biet

-tài liệu cũa thối thiết dựơc lựu trũ

-dia diẽm cũa trạm

-tiếp xúc


 

2000: Dây lā dội thiéu niên tiến phong cua nhóm nói vế Thối thiết: Konrad, Fabian, Arne, Alexander, Marcus, Sebastian, Felix vā Fabian.


2003: Dāi truyến hien (3sat: Nano) dến thām nhóm nói vế Thối thiết vā phõng vấn Jonas (gơi lối thàm dến Leipzig!).

Dây lā cụ̣ôc phǒng vấn vā ḅǎng video

2003 dang ṇụ́ông thit ki tṛái sang pḥãi: Lennart (gơi lối thàm dến Lübeck!),Stefan, Clemens, Nils, Lenaic, Jonas, Christian, Alex

2005: Anna chuâng bị ṃôt ḥôi phi cho ṭǔ kiếng trứơc phōng dia chất.

2005: Michael, Alexander vā Nils tḥṹ lām trang internet.


eztr

Ngāi 31.05.2006 „N- Joy“ phõng vấn cho quơc gia, chung ta dứng hang 2 trên 60 (nhiêu tin tức). Măc dâu sự không tâp trung ơ phia sau Bruno, nhựng Bruno vân dựa dúoc toan ven tin túc. Neŭ cac ban thich biêt Bruno nòi gi, bấm vāo dậy.

INTERVIEW

Xan công doàn

 


Ngāi 07.06.2007 thơi diếm cao nhật cūa ngày „Offenen Tür“ lā nhóm nói vế Thối thiết. Cac ban thich biêt bấm vāo dấy.


Nói về chúng ta

Chúng tôi bận rộn công việc Thối thiết. Khoãng tám den mươi học sinh gặp nhau hăng tuấn dẽ́ bàn luán vế hiện tữõng thỡi thiềt.

           

Trứơng chùng tôi có một cái máy ỡ trên tấng cao tai trứơng FKG ỡ Dức dẽ́ lấy tin tức vế nhiệt dộ, anh sáng, hương gió, lưộng mưa.

 

           

           

Canh tư kiếng trứơc phōng dia chất, chúng tôi có mān hinh, mān hinh dó lā cùa phu huynh dóng góp (cám ơn) vā Thānh phố Göttingen có cho chùng ta một máy vi tiếng (cám ơn) máy dúơc xư dung hai mươi bốn tiếng môi ngāy, vối máy náy chùng tôi theo dôi Thối thiết.

 

                   

Chúng tôi cho nhứng học sinh vā thấy giaó trứơng FKG có khái niêm dưb  áo thối thiết (trúoc bốn ngāy) ỡ vūng nước Dức vā châu âu.

 

                 

Chúng tôi cŭng có một vāi quốc tế tham gia thi vế thối thiết (vidụ „Join Multimedia“ (Siemens), Plietsch (NDR) vā „Der goldene Floh“) vā dựơc thǎ́ng giãi.

 

 

Chúng tôi rất tự hāo vế Tivi (3Sat) vā NDR có chieû́ phim vế minh lām viêc̣, phim dó chieû́ bốn dẽn sāu phút ỡ chương trinh „Nano“ tựa dế „Kachelmanns Erben“ vā „Hallo Niedersachsen“ dứơi tựa dế „Göttinger Wetterfoscher“.

 


 

dgdfgfgdg

Nhóm nói vế Thối thiết cŭa càc bạn.

sf

                    
 

  

   


2000: dang làm tram thối thiết ỡ gấn trứơng hoc.2002: quốc gia ỡ Hildesheim dúoc thăng giãi. Tṛái sang pḥãi: Hendrik, Anna, Renate vā Conrad. Xau H. Langkeit, Fabian, Matthias vā Jonas.2003: chúng ta chuâng bị quốc gia „Join Multimedia 2003- quốc gia” cùa Siemens.2004: dang ṇụ́ông thit ki tṛái sang pḥãi: Steffi, Lénaic, Michael, Antje, Anja, Lucas, Julian, Rebecca (gơi lối thàm dến Berlin!), Alex Nils.2006: Tobias tim kiếm tr
̣ên internet ,,Ai ḍư báo dựơc Thối thiết hay nhát ?“2006: d
ội internet dúng trứơc chô lām viêc: Eric, Clemens vā Nikolai.


Ngụ́ôi la bi thất vong nhúng vấn lám minh cùơi vāo ngày dep trơi.© Nikolai und Eric